Các Nhà Khoa Học Vừa Phát Hiện ra Một Trạng Thái Mới Của Vật Chất, Được Gọi Là 'Kim Loại Jahn-Teller '

tháng 5 13, 2015