NSA đã đặt tên cho một trong những chương trình tuyệt mật của họ là Skynet

Monday, May 11, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,