Hạm trưởng Lê Bá Hùng, Người Mỹ Gốc Việt Chỉ huy Tàu USS Lassen Hạm Đội 7 Hoa Kỳ

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: