Hạm trưởng Lê Bá Hùng, Người Mỹ Gốc Việt Chỉ huy Tàu USS Lassen Hạm Đội 7 Hoa Kỳ

Wednesday, October 28, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: