Mỹ công bố Video A-10 Thunder Bolt Không Kích Các Đoàn xe chở Dầu Của IS

Friday, November 20, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: