Mỹ công bố Video A-10 Thunder Bolt Không Kích Các Đoàn xe chở Dầu Của IS

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: