Nhóm Chiến Binh Người Kurd Tấn Công ISIS Bằng Khẩu Chống Tank Folgore Do Ý Sản Xuất

Saturday, November 28, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,