Nhóm Chiến Binh Người Kurd Tấn Công ISIS Bằng Khẩu Chống Tank Folgore Do Ý Sản Xuất

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,