Mỹ Sẽ Không Tiếp Tục Thực Hiện Thêm các Cuộc tuần Tra Biển Đông Trong Năm Nay

Friday, December 18, 2015  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: