Mỹ Sẽ Không Tiếp Tục Thực Hiện Thêm các Cuộc tuần Tra Biển Đông Trong Năm Nay

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015
Xem thêm các chủ đề có liên quan: