Các nhà khoa học khẳng định gen tóc đỏ tiến hóa là do thiếu thiếu ánh sáng

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: