Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

Phân tích cơ cấu lao động của nước ta. Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng

Ngày:_ 11/01/2016  
a. Cơ cấu lao động - Theo ngành: lao động nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất, nhưng có xu hướng giảm; tiếp đến là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng với xu hướng tăng. 

- Theo thành phần kinh tế: lao động ở khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn, tiếp đến là lao động ở khu vực Nhà nước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, nhưng có xu hướng tăng lên. 

- Theo thành thị và nông thôn: lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn (khoảng 75%), có xu hướng ngày càng giảm; ở khu vực thành thị: ngược lại. 

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng do ở nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn. 

www.Zcomity.com