Trung Quốc thành lập ba đơn vị quân đội mới để nâng cao sức chiến đấu

Sunday, January 3, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: