Một Số Khu Trục Hạm tháp tùng với Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis đã tới Biển phía Tây Philippines

Saturday, March 5, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: