Ac-130 được trang bị hỏa lực mạnh mẽ trong lực lượng không Quân Mỹ

tháng 4 04, 2016