Lính đặc nhiệm Nga yêu cầu oanh tạc cơ dội Bom vào chính mình

tháng 4 02, 2016