Lính đặc nhiệm Nga yêu cầu oanh tạc cơ dội Bom vào chính mình

7:07 SA