ẤN ĐỘ: 61% CÁC HỢP ĐỒNG QUỐC PHÒNG TRONG NĂM 2014-2015 VÀO TAY CÁC CÔNG TY NỘI ĐỊA

tháng 5 16, 2016