Mark Zuckerberg: 'Không có bằng chứng của sự can thiệp vào các tin tức mang quan điểm chính trị tại Facebook "

Wednesday, May 18, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,