Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

Monday, May 16, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,