Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

tháng 5 16, 2016