Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

11:54 SA