Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,