Ngày mà Bắc Triều Tiên bắn phi đạn do Liên- Xô chế tạo nhằm vào Máy bay siêu Thanh SR 71 Blackbird của Mỹ

Sunday, June 5, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,