Tiếng Anh theo tình huống: You are nego­tiating with a salesperson for a refund

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: