Tiếng Anh theo tình huống: You are nego­tiating with a salesperson for a refund

Tuesday, August 9, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: