Duterte muốn các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines

Tuesday, September 13, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: