Không Quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì vòng đời phục vụ của các chiến đấu cơ A-10 vô thời hạn

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: