Tổng Thống Obama mua một căn nhà ở Bang Califonia

tháng 11 25, 2016