Iran trình diễn Hệ thống Phòng không mới cùng biểu ngữ " Death to Israel "

Wednesday, April 19, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,