Iran trình diễn Hệ thống Phòng không mới cùng biểu ngữ " Death to Israel "

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,