Thực thể The Falcrum là một khía cạnh của Đấng tối cao " The One Above All "

4:14 CH