Nhã đạn điên cuồng 700 phát không ngừng nghỉ khiến Khẩu M249 SAW bị vỡ nòng

tháng 7 11, 2017