Nga Phô diễn Không Lực: Cho thấy họ không cùng hội cùng thuyền với Bắc Triều Tiên

Tuesday, August 29, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,