Nga Phô diễn Không Lực: Cho thấy họ không cùng hội cùng thuyền với Bắc Triều Tiên

tháng 8 29, 2017