Nga Phô diễn Không Lực: Cho thấy họ không cùng hội cùng thuyền với Bắc Triều Tiên

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,