Viễn vọng kính lớn nhất Thế giới Made in China chết đứng vì không thể tuyển dụng được một "Siêu anh Hùng " đủ khả năng lãnh đạo dự án.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: