Viễn vọng kính lớn nhất Thế giới Made in China chết đứng vì không thể tuyển dụng được một "Siêu anh Hùng " đủ khả năng lãnh đạo dự án.

Wednesday, August 9, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: