Đặc Nhiệm Mỹ Di Tản Căn Cứ Quân Sự Cho Phép Các Lực Lượng Dân Quân Của Iran Kiểm Soát Khu Vực

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: