B-3 MÁY BAY NÉM BOM TÀNG HÌNH TÍCH HỢP AWACS NHƯNG CÓ NHIỀU HỎA TIỄN VÀ BOM ĐẠN DƯỢC MANG THEO

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,