Tạp chí Charlie Hebdo sử dụng tranh Bím họa cơn bão Havey chêu chọc những kẻ phân biệt chủng tộc Tân Phát Xít ở Texas - Hoa Kỳ

Saturday, September 2, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,