Tạp chí Charlie Hebdo sử dụng tranh Bím họa cơn bão Havey chêu chọc những kẻ phân biệt chủng tộc Tân Phát Xít ở Texas - Hoa Kỳ

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,