Thủ Tướng Israel ông Netanyahu Đã Đến New-York Gặp gỡ Trump để Bàn về Vấn Đề Iran

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,