Thủ Tướng Israel ông Netanyahu Đã Đến New-York Gặp gỡ Trump để Bàn về Vấn Đề Iran

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017  
Chủ đề có liên quan: , , ,

1 nhận xét: