Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Matis Nói Với Các Tướng Lĩnh Chuẩn Bị Cho một giải Pháp Quân Sự Đối Với Bắc Triều Tiên

Tuesday, October 10, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,