Hồi giáo IS " báo Thù " đã thảm sát 128 thường dân trước khi Al-Qaratayn được giải phóng

tháng 10 23, 2017