Hồi giáo IS " báo Thù " đã thảm sát 128 thường dân trước khi Al-Qaratayn được giải phóng

Monday, October 23, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,