Kim-Jong-Un Tự Ca ngợi Năng Lực Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

6:23 CH