Ngoại Trưởng Bắc Triều Tiên Khoe: " Nhà Nước Triều Tiên có sức Mạnh Ngang Hàng Với Hoa Kỳ "

Thursday, October 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: