Ngoại Trưởng Bắc Triều Tiên Khoe: " Nhà Nước Triều Tiên có sức Mạnh Ngang Hàng Với Hoa Kỳ "

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: