Quan chức Bắc Triều Tiên cho biết: "Nước này luôn biến những đe dọa của mình thành hành động"

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: