Quan chức Bắc Triều Tiên cho biết: "Nước này luôn biến những đe dọa của mình thành hành động"

Thursday, October 26, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: