Đức đồng ý Bán Tầu Ngầm lớp Dolphin cho Israel sau nhiều lần thay đổi ý định

Sunday, October 22, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,