Lăm Le không Phận Israel, Một máy bay do thám của Syria bị Phòng không Patriot Bắn tan xác

Saturday, November 11, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,