Lăm Le không Phận Israel, Một máy bay do thám của Syria bị Phòng không Patriot Bắn tan xác

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,