Sau vụ phóng hỏa tiễn mới nhất, Bắc Triều Tiên tự hào lớn về năng lực hỏa tiễn của nước này

Thursday, November 30, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: