Trump kể một câu chuyện về Chuyên cơ Không Lực Một- Hãng tin AP chứng thực không đúng

tháng 11 16, 2017