Trump kể một câu chuyện về Chuyên cơ Không Lực Một- Hãng tin AP chứng thực không đúng

Thursday, November 16, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: