Trump kể một câu chuyện về Chuyên cơ Không Lực Một- Hãng tin AP chứng thực không đúng

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: