Trump kể một câu chuyện về Chuyên cơ Không Lực Một- Hãng tin AP chứng thực không đúng

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: