Trump tiếp tục miệt thị Bà Clinton là: 'Kẻ Thất bại, hãy thử lại trong ba năm!'

Monday, November 20, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,