Trump tiếp tục miệt thị Bà Clinton là: 'Kẻ Thất bại, hãy thử lại trong ba năm!'

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,