Trump tiếp tục miệt thị Bà Clinton là: 'Kẻ Thất bại, hãy thử lại trong ba năm!'

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: