Bắc Hàn Bắn Hỏa tiễn Đạn đạo trong khi Trump nói nằng Mỹ hoàn toàn có thể xử lý điều này dễ dàng

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: