Bắc Hàn Bắn Hỏa tiễn Đạn đạo trong khi Trump nói nằng Mỹ hoàn toàn có thể xử lý điều này dễ dàng

Monday, December 11, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: