Báo cáo: Mỹ Chuẩn bị Một Cuộc Tấn Công Quân Sự Vào Bắc Triều Tiên

tháng 12 21, 2017