Bão Tembin giết chết 133 người Philippines và đang tiến về Việt Nam

Sunday, December 24, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,