Bốn người trong một gia đình Do Thái thiệt mạng trong ngày thứ 6 của Lễ hội đốt đèn truyền thống

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,