Guatemala thông báo ý định di chuyển sứ quán của Nước này tới Jerusalem

Monday, December 25, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,