Hoa Kỳ Thông Báo Cắt giảm $285 Triệu USD Ngân sách Tài Trợ cho Liên Hiệp Quốc

Monday, December 25, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,