Mỹ cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim Kinh phí tài trợ cho Liện Hiệp Quốc

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: