Netanyahu: "Jerusalem chưa bao giờ là thủ đô của bất kỳ Quốc gia nào khác"

Tuesday, December 12, 2017  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,