Netanyahu: "Jerusalem chưa bao giờ là thủ đô của bất kỳ Quốc gia nào khác"

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,