Netanyahu: "Jerusalem chưa bao giờ là thủ đô của bất kỳ Quốc gia nào khác"

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: