Putin gọi KimJong Un của Bắc Triều Tiên là " một người trưởng thành, có Đường lối chính trị khôn Ngoan"

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,