Putin gọi KimJong Un của Bắc Triều Tiên là " một người trưởng thành, có Đường lối chính trị khôn Ngoan"

Friday, January 12, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,