Thủ tướng Israel từng đề nghị với Obama và Kerry Việc giao Phần lãnh thổ Sinai cho người Palestine

Friday, January 12, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: