Thủ tướng Israel từng đề nghị với Obama và Kerry Việc giao Phần lãnh thổ Sinai cho người Palestine

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: