Trump thông báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ sẽ chỉ để hỗ trợ cho các Quốc gia đồng Minh ủng hộ Hoa Kỳ

tháng 2 05, 2018